Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa

Czcionka:

W naszej placówce funkcjonuje Szkoła Podstawowa Specjalna nr 13, w której uczniowie z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym, znacznym i sprzężeniami realizują zadania, wynikające z Podstawy Programowej dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.                                                                                       

Szkoła Podstawowa obejmuje dwa etapy edukacyjne:

I etap - klasy 1-3 obejmuje kształcenie zintegrowane - nie ma podziału na przedmioty. Nauczyciel prowadzi zajęcia według ustalonego przez siebie planu, regulując czas nauki i przerw w zależności od aktywności i możliwości psychofizycznych uczniów.

II etap - klasy 4-8. Na tym etapie edukacyjnym wyodrębnia się:

  • zajęcia edukacyjne (funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, wychowanie fizyczne, etykę/religię);
  • zajęcia rewalidacyjne.                                                                                                                                                             

Praca rewalidacyjno-wychowawcza z uczniem opiera się na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, ustalonych dla każdego dziecka, na podstawie swielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia. Programy te zawierają realne, szczegółowe cele i zadania, mieszczące się w strefie jego najbliższego rozwoju. 

Liczba uczniów w każdej klasie wynosi od 6-8.                                                                                 

O doborze uczniów do klas decydują przede wszystkim ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Najważniejszym kryterium jest rozeznanie najbliższej sfery rozwoju dziecka, jego dobro i przekonanie, że stworzono najkorzystniejsze warunki wspomagające jego rozwój. Nawet niewielkie postępy ucznia nauczyciele nagradzają poprzez stosowanie wzmocnień pozytywnych, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.